Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

 • Hastalarımıza kaliteli, güvenilir, süreklilik içeren bir yaklaşımla bütünlüklü tedavi ve bakım hizmeti sunmak
 • Tıbbi ve idari birimlerle hasta tedavi, bakım ve memnuniyetini her şeyin üstünde kılmak ve sürekli geliştirmek
 • Hasta beklenti ve haklarını sürekli öncelemek
 • Yasalara ve meslek etiğine bağlı çalışmak, hasta gizliliğine tavizsiz önem vermek
 • Diyabet ve obezite ile ilgili farkındalık artırma çalışmaları yapmak, korunma ve tedavisini sağlamak, bu konularda kurucumuz olan Türk Diyabet Cemiyeti ve Türk Diyabet ve Obezite Vakfı başta olmak üzere diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak
 • Diyabet ve obezite konusunda araştırma ve çalışmaları desteklemek
 • Diyabet ve obezite konusunda doktor, uzman, hemşire, laborant, diyetisyenlere yönelik meslek içi eğitimler düzenlemek, bu hizmetin ülke düzeyinde yaygınlaşmasına öncülük etmek
 • Halk sağlığını korumak ve tedavi etmek için hastane, dispanser ve laboratuvarlar açmak, aynı gaye için kurulmuş olan diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak ve onları desteklemek
 • İmkânları kısıtlı hastalar için verilecek sağlık hizmetlerini ulaşılabilir kılmak

VİZYONUMUZ

 • Başta diyabet olmak üzere, uzmanlaştığımız sağlık hizmetlerinde tıbbi ve teknolojik gelişmenin takipçisi olmak, topluma kaliteli sağlık hizmeti vermek ve bu hizmetlerimizle ilgili bilgi ve tecrübe birikimimizi diğer sağlık kuruluşlarıyla paylaşmak
 • Geçmişten bugüne birikimiyle diyabet ve bağlı hastalıklarda öncü rol üstlenen güvenilir sağlık merkezi olmak
 • Diyabet ve obezitenin önlenmesinde verilen mücadeleyi desteklemek, bilimin ve geçmiş deneyimlerimizin ışığında diyabet artışını ve yaygınlaşmasını en aza indirmiş sağlıklı bir toplumun oluşumuna katkı sağlamak