Özel Diyabet Hastanesi Göz Hastalıkları Birimi, kırma kusurları ve rutin göz muayenesine ek olarak, ileri teknolojiler kullanarak tanı ve tedavide hastalarına ayrıcalıklı bir hizmet sunmaktadır. Hastanemizde göz ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler yapılmaktadır.

Retina Hastalıkları

Retina hastalıkları, erken tanı ve tedavi ile görmenin korunabildiği durumlardır. Özellikle diyabetik retinopati, hipertansif retinopati, retina damar tıkanıklıkları ve yaşa bağlı makula dejeneresansı (sarı nokta) görme kaybı yapan ve erken tanı-tedavi gerektiren hastalıkların başında gelmektedir. Hastanemizde yeni teknolojiler kullanılarak, renkli fundus resmi, fundus otofloresans (AF)s, floresan anjiografi (FFA), indosiyan yeşil anjiografi (ICGA) ile retina incelemeleri ve takipleri yapılabilmektedir. Ayrıca optik koherens tomografi (OCT) ile retinanın kesitleri alınabilmekte ve retina altındaki daha derin tabakalar da EDI (enhanced debth imaging) OCT ile görüntülenebilmektedir. Göz içi kanamaları ve tümörlerinde olduğu gibi gözün arka bölümünün değerlendirilemediği durumlarda A ve B resimli ultrasonografiyle önemli patolojiler görüntülenebilmektedir. Diyabetik retinopati başta olmak üzere retina damar tıkanıklıkları ve diğer bazı durumlarda, argon lazer tedavisi altın standarttır. Hastanemizde lazer uygulamaları patern lazer kullanılarak yapılabilmekte (çoklu atışlar) ve bu da hasta konforunu arttırmaktadır. Ayrıca çeşitli intravitreal (göz içi) ilaç tedavileri ve intraoküler implantlar bir çok hastalığın tedavisinde uygulanmaktadır.

Glokom

Glokom dünyada görme kayıpları arasındsa ikinci sırada gelse de önlenebilir körlükler arasında sayılmaktadır. Erken tanı çok önemlidir, çünkü hastanın belirgin yakınması olmadan sessizce ilerleyebilir. Genellikle 30-40 yaşında rutin göz muayenesinde saptanabilse de, bebeklerde ya da başka bir göz hastalığı nedeniyle (ikincil glokom) de görülebilir. Sinir lifi hasarı oluştuktan sonra geri döndürülemez. Kliniğimizde glokomun değerlendirilmesi, rutin muayeneye ek olarak görme alanı, OCT (ganglion hücre tabakasının karşılaştırmalı olarak izlenmesi), HRT, Pakimetri vb. kullanılarak yapılabilmekte ve ilaç, cerrahi, lazer uygulamaları ile tedavi edilebilmektedir.

Katarakt

Katarakt her yaşta hastayı etkilemekte, görülme sıklığı değişen yaşam koşulları nedeniyle % 50'leri bulmaktadır. Katarakt cerrahisi günümüzde kusursuz görmeyi amaçlayan bir cerrahi boyutuna ulaşmış, kırma kusurlarının tedavisinde de yerini almıştır. Hastanemizde katarakt ameliyatları küçük kesiden ve katlanabilen mercek kullanarak dikişsiz olarak yapılmakta, bu nedenle hastalar günlük yaşama erkenden dönebilmektedirler. Torik (astigmatlı), multifokal (yakın ve uzağı gösterebilen ) ve yüksek miyopi-hipermetropiyi düzeltmek için kullanılan fakik göz içi lensi seçenekleri de sunulmakta, bunun dışında eskiden katarakt ameliyatı geçirmiş ve mercek konulamamış olan hastalara, ön ve arka kamara mercekleri ikincil olarak dikişli ya da irise askılı olarak uygulanabilmektedir. Tüm bu yöntemlerle görme ve buna bağlı olarak da yaşam kalitesi olumlu etkilenmekte, genellikle ameliyat sonrası gözlük gerekmeden günlük yaşam sürdürülebilmektedir.

Nöro-Oftalmoloji

Gözün görme tabakası doğrudan beyne giden sinir liflerinden ve sinir hücrelerinden oluşur. Bu nedenle beyin hastalıkları görme duyumuzu ve göz hareketlerini etkiler. Beyindeki damar tıkanıklıkları, kanamalar, tümörler, Alzheimer gibi dejeneratif hastalıklar, Multipl skleroz, Behçet hastalığı, enfeksiyöz ve otoimmün hastalıkların gözü ve beyni ayrı ayrı veya birlikte ilgilendiren bulguları vardır. Görme siniri iltihapları ve göz kaslarında oluşan felçler de nöro-oftalmolojinin alanına girmektedir. Göz birimimizde bu hastalıklar değerlendirilebilmekte ve gereken ileri tetkiklerle konsültasyonlar yapılarak tedavileri düzenlenebilmekte ve/veya ilgili branşlara yönlendirilebilmektedir.

Uveit ve Oküler İmmünoloji

Uveitler nadir göz hastalıkları arasındadır, ancak tedavisinde etioloji -uveiti oluşturan nedenler- ve erken tanı önemlidir. Uveitlerin %50'si göze sınırlı da olsa, diğer %50'si başka hastalıklarla birliktedir. Uveitlerin romatizmal hastalıklardan parazitlere, tüberkülozdan sarkoidoza, uçuk-zona gibi viral nedenlere uzanan çok geniş bir spektrumu vardır. Ayrıca Behçet hastalığı görülme sıklığı yurdumuzda dünya ortalamasının üzerindedir; standard olmayan, hastaya göre değişen dozlarda ve yan etkileri nedeniyle laboratuvar bulgularıyla çok iyi izlenmesi gereken tedavi şekilleri vardır. Aksi durumlarda gözün kaybı ya da kalıcı hasarı söz konusudur ve uveiti oluşturan hastalığın -örneğin tüberküloz ve Behçet hastalığı- anlaşılmaması nedeniyle, vücuttaki diğer organlar da zarar görecek ve yaşam kalitesi etkilenecektir. İlaç tedavileri, göz içi ilaç uygulamaları ve tedaviye cevapsız olgularda vitrektomi, seçenekler arasındadır. Hastanemizde uveitli hastanın tanısı ve izlenmesi için gerekli olan göz ön-arka segment görüntüleme sistemlerine ek olarak, beyin-tüm vücut görüntüleme ve laboratuvar alt yapısı bulunduğu gibi, değişik birimlerle teşhis ve tedavi edebilme olanağı da mevcuttur.

Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık

Şaşılık ve görme tembelliği (ambliyopi) çok erken yaşta tedavisi gereken ve çok iyi izlenmesi gereken hastalıklardır. Doğru tedavi ile hastanın psiko-sosyal açıdan etkilenmesinin de önüne geçilebilmektedir. Şaşılık, gözlük, ameliyat, kapama ve diğer yeni uygulamalarla her hasta için farklı planlanarak tedavi edilebilmektedir. Ayrıca şaşılığa neden olabilecek diğer göz patolojileri, örneğin göz içi tümörleri, yüksek kırma kusurları, bebeklik kataraktları, prematüre retinopatisi ve kalıtsal retina hastalıkları da değerlendirilebilmekte ve tedavi için yönlendirilebilmektedir.

ROP (Erken doğum/prematüre retinopatisi), 1200 gram veya 32 haftadan önce doğan bebeklerde görülebilen ve erken tanı ve tedavisi gereken hastalıklardan biridir. 15 gün-birer ay aralarla retina taraması gerekir. Endolazer, vitrektomi ve bazı durumlarda göz içi enjeksiyonları güncel tedavi yöntemleri arasındadır ve bu şekilde gözler kurtarılabilmektedir.

Vitrektomi

Vitrektomide yaşanan teknolojik gelişmelerle, artık komplikasyon oranı azalmış ve vitrektomi ameliyatları daha yaygın bir hastalık grubuna uygulanabilir hale gelmiştir. Ameliyatlar ayakta yapılabilmektedir ve ameliyat sonrasındaki iyileşme süreci de kısalmıştır. Hastanemizdeki vitreoretinal cerrahi uygulamaları, retina dekolmanı, diyabete bağlı göz kanamaları, retinal bantlar ve membranlar, epiretinal membranlar (makula kırışıklığı), makula delikleri, pnömatik retinopeksi ve vitreus (göz içi jeli) opasiteleri gibi oldukça geniş bir spektrumu içermektedir.

Az Görmeye Yardımcı Lensler

Hastanemizde "az görme" dediğimiz gözlük ve ameliyatla görmesi arttırılamayan hastalara yönelik muayeneler yapılarak yardımcı cihazlar önerilebilmektedir. Bunların arasında teleskobik camlar, el büyüteçleri, özel gözlük camları ve komputerize sistemler bulunmaktadır. Tüm bu cihazların biri ya da bir kaçını birlikte kullanarak, hasta yaşama yeniden kazandırılabilmektedir.

Kontakt Lensler:

Özel Diyabet Hastanesi'nde multifokal ve torik (astigmatik) lensler de dahil olmak üzere kontakt lens muayeneleri yapılabilmekte ve kontakt lens eğitimi verilmektedir.

Bu Birimde Görev Alan Kadromuz